AJUNTAMENT ALFORJA

ANUNCI Mitjançant Acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Alfoja  de data 23 de febrer de 2022, ha estat aprovat inicialment el Projecte d’Urbanització de l’àmbit d’actuació de la Urbanització Barqueres d’Alforja, presentat amb data d’entrada al Registre Municipal de 30 de novembre de 2021 per  N’Anna Paixà Matas, en nom i representació de…