ANUNCI OFERTA D’ OCUPACIÓ PÚBLICA 2021

anunci oferta ocupació pública 2021   Per Resolució de l’Alcaldia 4/2021 de data 24 de febrer s’ha aprovat l’Oferta d’Ocupació Pública corresponent a l’exercici 2021, segons el següent detall:   1.- FUNCIONARIS DE CARRERA _ DENOMINACIÓ Nº PLACES ESCALA SUBESCALA CLASSE Auxiliar administratiu 1 Administratiu Auxiliar administratiu C2   2.- PERSONAL LABORAL _ DENOMINACIÓ CATEGORIA…